Erkenning

Als u niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn, dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind in het stadhuis. Wilt u dat het 1e kind de naam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder meekomen.

De keuze voor een achternaam geldt vervolgens voor alle kinderen die uit uw relatie worden geboren. Bij het opmaken van de akte moet u beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs overleggen.

Wij raden je aan jullie kindje vóór de geboorte te erkennen. Een erkenning regelt niet het ouderlijk gezag. Dit moet je afzonderlijk regelen. Niet erkennen betekent dat het kindje juridisch gezien geen vader heeft.

Voor erkenning is nodig:
– geldig legitimatiebewijs van zowel de vader als de moeder;
– schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning;
– toestemming van de moeder voor de achternaamkeuze.


Ouderlijk gezag

Het gezag over een kind, van wie de ouders getrouwd zijn, berust bij beide ouders. Bij een kind van wie de ouders niet getrouwd zijn, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Als ongehuwde ouders beiden het gezag willen uitoefenen, kunnen zij bij het Kantongerecht in Haarlem een aanvraag tot gezamenlijk gezag doen. Een erkenning regelt niet het ouderlijk gezag. Dit moet je afzonderlijk aanvragen.

Voor het aanvragen van het ouderlijk gezag heb je nodig:
– kopie geldig legitimatiebewijs van beide ouders
– afschrift van de geboorteakte van het kind
– adresuittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie waaruit blijkt op welk adres de ouders wonen.

De kantonrechter registreert vervolgens een aantekening in het gezagsregister. De rechtbank zendt een uittreksel hiervan aan de gemeente én aan de ouders.


Erkenning bij niet-Nederlandse moeders

Als er sprake is van een Nederlandse vader en een niet-Nederlandse moeder is het verstandig vóór de geboorte jullie kindje te erkennen. Slechts bij erkenning vóór de geboorte krijgt het kind via de vader de Nederlandse nationaliteit. Erkent de Nederlandse vader bij of na de geboorteaangifte dan krijgt het kindje niet de Nederlandse nationaliteit van de vader. De Nederlandse nationaliteit kan dan pas na drie jaar worden verkregen, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover kun je opvragen bij burgerzaken, Tel.: 0251-256256.

 

Naamskeuze

Sinds 1 januari 1998 kunnen Nederlandse ouders samen de achternaam voor hun eerste kind kiezen: die van de moeder of van de vader. Naamskeuze is een éénmalige zaak, die ook geldt voor eventuele volgende kinderen.

 

Gehuwde ouders

Bij gehuwde ouders krijgt het kind de achternaam van de vader. Als de ouders kiezen voor de achternaam van de moeder, moeten beide ouders de door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte van naamskeuze ondertekenen.

 

Ongehuwde ouders

Bij ongehuwde ouders krijgt het kind de achternaam van de moeder. Een verzoek om te kiezen voor de achternaam van de vader moet door beide ouders gedaan worden. Dit is alleen mogelijk bij erkenning door de vader.

Wij raden jullie aan een verzoek voor naamskeuze te doen vóór de geboorte van jullie kindje.
Zo’n verzoek kan niet schriftelijk worden ingediend.

 

Adressen en telefoonnummers

 

Gemeente Beverwijk

Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.

Tel.: 0251 – 256 256

 www.beverwijk.nl

 

Gemeente Velsen

Dudokplein 1

1970 AL IJmuiden

Tel.: 0255-567200


Kantongerecht
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Tel.: 023-5126126